Klein Lieschen un de Osterhas

 

Achtern Knick in’t griese Gras ,

Hueppt un wuepped the Osterhas,

Schnueffelt met den kleinen Rieker

An use groenen Stachelbeerstruecker,

Will gewiss sin Eier leggen,

Ohne us Bescheed to seggen,

“Osterhas, du Muemmelmann ,

segg, wo ick se finnen kann,

loetz du me din Eier eten,

droefst du usen Kohl ok fretten,

seg me doch wo du dat Nest ,

met de bunten Eier hest!

 

Osterhas, min kleinen Fruend

Segg doch bloss, wohen se buent.

Moder doet all  Fuer anmaken,

Will doch no Poschkeeier koken.

Vader lurt all og un brummt,

Dat sien Deern nich wedderkuemmt.

Awer, what ligt dort int Stroh,

Leeve Tied, dat suend se jo.

Rode, gele, groene, griese-

Ach, what freut sich use kleine Liese,

Gau in Korf den ganzen Rest,

Osterhas, buest doch die Best.

------------------